logo

Неформалнo образование

Неформалното образование представлява целенасочено учене, което се осъществява в разнообразна среда. То е доброволно по своята същност и в основата му са обучаващите се и техните индивидуални потребности. Благодарение на неформалното образование се развиват редица ключови компетенции и умения, подпомагащи личностното и професионално развитие на участниците в образователния процес.

Младежки център Пловдив предлага богат набор от неформални образователни модули в областта на гражданското образование и човешки права, неконфликтно общуване и справяне с агресията, кариерно ориентиране, здравословен начин на живот. Обученията са ръководени от екип от младежки работници и ромски медиатори, преминали специализирана подготовка за осъществяване на дейности в областта на младежката работа.

 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.