Младежки Център - Пловдив http://youthcenter.local Община Пловдив dzrfg http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/68 daerg http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/69 Неформалнo образование http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/124 <p><span>Общинско предприятие "Младежки център Пловдив" предлага специализирани програми и услуги за млади хора на възраст 15 - 29 години. В центъра работи екип от младежки работници и ромски медиатори, преминали специализирано обучение от експерти на Съвета на Европа за осъществяване на дейности в областта на младежката работа. В резултат е разработен широк набор от обучителни модули, базирани на неформалната методология. </span></p> <p><span>По своята същност неформалното образование представлява целенасочено учене, което се осъществява в разнообразна среда. То е доброволно и в основата му са обучаващите се и техните индивидуални потребности. Благодарение на неформалното образование се развиват редица ключови компетенции и умения, подпомагащи личностното и професионално развитие на участниците в образователния процес.</span></p> <p><span>Основните неформални образователни модули, в които младите хора имат възможност <span>&nbsp;</span>да се включат, са в областта на гражданското образование и човешки права, неконфликтно общуване и справяне с агресията, кариерно ориентиране, здравословен начин на живот.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Mеждународни младежки обмени http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/115 <p style="text-align: justify;">Младежките обмени целят обединяването на групи от млади хора, като по този начин се предоствя възможност за запознаване с различни култури, обмяна на опит и идеи, провеждане на дискусии на различни теми. Младежки център Пловдив е бил домакин на обмени с младежи от Норвегия, Латвия, Австрия, Южна Корея и Япония. В резултат на осъществените дейности се насърчава междукултурния диалог и се изграждат трайни партньорски взаимоотношения.</p> Кръгли маси http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/44 <p style="text-align: justify;"><span>Проведени са 8 кръгли маси с представители на различни институции, младежки организации, училища, университети и други заинтересовани страни. По време на кръглите маси бяха засегнати следните теми: проблеми и предизвикателства пред младите хора, младежко участие, цел на професията на младежкия работник, младежко предприемачество и визия за младежта.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>В резултат от кръглите маси бе подобрена комуникацията между местната власт, младежките организации и местните училища и университети. По този начин се изгради добра комуникация между участниците, планираха се и се осъществиха съвместни инициативи и обучения. <br /></span></p> Регионални посещения http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/120 <p><span>Една от основните дейности на Младежки център Пловдив е регионалните посещения. Тяхната цел е проучване на нуждите и потребностите на младите хора, живеещи в малки населени места, както<span>&nbsp; </span>и разработване на специализирани програми, целящи тяхното личностно и професионално развитие. Към момента екипът на центъра е посетил следните градове: Перущица, Хисаря, Първомай, Съединение, Садово, Раковски, Асеновград, Куртово Конаре, Кричим, Брезово, Раковски, Карлово, Калофер и Сопот. Реализираните дейности на регионално ниво включват три основни компонента: осъществяване на информационна среща, по време на която се представят възможностите предоставяне за млади хора в Общинско предприятие "Младежки център Пловдив"; проучване на предизвикателствата пред младежите в съответното населено място, както и осъществяване на неформални образователни дейности, съответстващи на заявените потребности.</span></p> <p><span>В резултат на регионалните посещения са изградени трайни партньорства със съседните общини, които са предпоставка за бъдещи съвместни инициативи.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Работа на терен http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/121 <p><span>Работата на терен е част от основните дейности на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;. Тя включва създаване на контакт, предоставяне на </span><span>информация и покана за присъединяване към разнообразни младежки програми и услуги. </span></p> <p><span>Дейностите на терен са в две основни направления. Първото е обвързано с картографиране на определени общности и проучване на потребности чрез различни методи &ndash; анкети, интервюта и фокус групи. Второто направление е превенцията на отпадането от училище, дискриминативно поведение, агресия и противообществени прояви, ранни бракове и др. Превантивните дейности се осъществяват посредством обучения за връстници, индивидуални консултации, обучителни сесии на терен, информационни и образователни кампании.</span></p> <p><span>Основните принципи, от които се ръководи екипа в работата си, са: </span><span>доброволно участие, доверие, достъпност, приемственост, професионална <span>&nbsp;</span>конфиденциалност, гъвкавост, отчетност.</span></p> <p>&nbsp;</p> Клубове по интереси http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/116 <p>Част от дейността на центъра е насочена по посока организирането и провеждането на клубове от и за младите хора. Основна цел на клубoвете са развиването на творческото мислене, както и изграждане на лидерски и презентационни умения.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Актьорско майсторство</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/uploads/assets/images/23472801_1569192896468860_4871248807360225314_n.jpg" alt="" width="578" height="433" /></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Младежки център Пловдив стартира през месец ноември 2017 година курс по актьорско майсторство за талантливи младежи от 18 г. до 23 г. Курсът се ръководи от актьора Владимир Зомбори и се провежда </span><span style="color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">всяка събота от 11:00 до 14:00 часа.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Артистът в мен</strong></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/uploads/assets/images/19399273_1417345241653627_3588920925260529584_n.jpg" alt="" width="573" height="381" /></p> <p>Всеки креативен млад човек може да вземе участие в клуб &bdquo;Артистът в мен&ldquo;. Основната цел на клубът е представянето на пространство за развитие на творческия потенциал и запознаването на участниците с различните видове изкуства &ndash; музика, театър, изобразително изкуство.</p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br /></span></strong></p> Клуб на "Олимпийския медалист" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/122 <p style="text-align: justify;"><span class=" _50f4">Пловдив е известен и като град на спорта. Тук е родното място на 50 олимпийски медалиста, които са прославили страната ни със своите успехи в академичното гребане, кану, каяк, вдигане на тежести, волейбол, баскетбол, борба и др. Не случайно през 2015 г. Пловдив бе обявен за Европейски град на спорта. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span class=" _50f4">Домакин на множество европейски и световни първенства, в града продължава да се мисли в посока развитие на българския спорт. Ето затова днес, 23 февруари, от 11:00 часа по инициатива на Младежки център Пловдив, бе основан Клуб на &bdquo;Олимпиеца&ldquo;. Целта на клуба е популяризиране на масовия спорт у децата и юношите и мотивирането им да спортуват от най-ранна възраст. Олимпийски медалисти - пловдивчани от близкото миналото, лично ще представят дисциплините си и ще провеждат открити безплатни тренировки на желаещите на терените на Младежки център на Гребната база. Предвижда се те да стартират през месец март и да бъдат два пъти месечно. Клубът ще си постави за цел да предлага и реализира идеи, подпомагащи спорта на местно и национално ниво. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span class=" _50f4">Специални благодарности на всички олимпийски медалисти, подкрепили идеята, а именно: Николай Бухалов - кану; Асен Златев - вдигане на тежести; Петър Запрянов - стрелба; Ани Узунова - волейбол; Георги Василев - футбол; Пенка Стоянова &ndash; баскетбол; Сийка Келбечева - академично гребане; Ангелина Михайлова - баскетбол; Стоян Гунчев - волейбол; Иван Михайлов - бокс ; Нонка Матова - стрелба; Каспар Симеонов - волейбол;Магдалена Георгиева - академично гребане; Стоянка Груйчева - академично гребане.</span></p> <p style="text-align: justify;">За повече информация ни следете на :</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span class=" _50f4"><a href="https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8-Olimpic-medalist-346194032872480/">https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8-Olimpic-medalist-346194032872480/</a><br /></span></p> Публично - информационни кампании http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/50 <p style="text-align: justify;">Дейността цели цялостно популяризиране и осигуряване на прозрачност.&nbsp;По този начин се информира широката общественост, предоставя се регулярно точна и изчерпателна информация за възможностите и дейностите, които центърът предлага.</p> <p style="text-align: justify;">Провеждането на медийната и информационната кампания включва публикуване на прессъобщения, срещи с представители на пресата, участия в различни медийни изяви.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Благотворителни кампании http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/33 <p>Всяка година ОП "Младежки център Пловдив" организира Коледени и Великденски благотворителни базари под наслов "От деца за деца", в които участие взимат над 20 пловдивски училища, организации и свободни творци. Целта е всеки да подкрепи определена кауза, а на последния проведен базар участниците успяхя да съберат сума в размер на 5490 лв в подкрепа на деца и младежи в риск. Центърът е организатор и домакин на множество футболни турнири и спортни събития с благотворителна цел. Една от основните ни задачи е да научим децата и младите хора да бъдат съпричастни и да се обединяват в общи каузи.</p> Детски образователни работилнички http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/118 <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив провежда образователни забавни работилници за деца от 6 до 12 г. на тема "Аз и светът около мен". Целта е чрез занимателни творчески активности децата да получат по-достъпно знание за различните аспекти на света и природата; да се изграждат позитивни нагласи и естетика, да се стимулира свободата в общуването, креативността, вярата в собствените възможности.</p> <p style="text-align: justify;">Работилниците са с предварително зададени теми: природа, екология, изкуства, науки, история, култура и др. Те са водени от педагог с дългогодишен опит.</p> <p style="text-align: justify;">Работилниците се провеждат всяка събота и неделя от 11:00 - 13:00 часа в сградата на Младежки център Пловдив.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Детски занимални http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/119 <p>През 2017 г. в ОП "Младежки център Пловдив" стартираха първите по рода си три детски спортни занимални, които се реализираха съвместно с нашите партньори от:</p> <p>СНЦ "Виктория волей" (Виктория)</p> <p>ФК "Кронос 2016" СОПД (Синьо лято)</p> <p>"Супер старс" ЕООД</p> <p>Целодневните спортни занимални бяха ръководени от квалифицирани треньори по различни дисциплини (футбол, волейбол, баскетбол) и преподаватели по английски език и компютрна грамотност.</p> <p>&nbsp;Занималните се провеждат в летните месеци от&nbsp; юни до септември.</p> Работилници по дизайн мислене http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/437 <p>За първи път в Пловдив деца от 6 до 12 години и родители имат възможността да се запознаят с иновативния метод &bdquo;Дизайн мислене&ldquo;. Инициатор на въвеждането му в града е ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;, а системата, с която малчуганите развиват умения и способности, е Red Paper Plane.</p> <p>Заниманията, в които са въвлечени децата и родители, са творчески проекти - &bdquo;мисии&ldquo;, базирани на професия, като всяка мисия се реализира в 5 последователни работилници. Целта на дизайн мисиите е да се развиват у подрастващите уменията на 21-ви век- работа в екип, решаване на проблеми, креативност, емпатия, увереност, търпение, концентрация, експериментиране.Чрез тази програма се ангажира вниманието не само на децата, но и на техните родители, които активно участват в процеса.</p> <p>Заниманията по дизайн мислене Red Paper Plane се провеждат всяка събота от 11.00 часа до 12.30 часа в сградата на Младежки център Пловдив, Гребна база, а записването се осъществява на тел. 0898 394219.</p> Обучения в местните училища http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/448 <p><span style="font-size: small;">Екипът на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; редовно провежда информационни кампании и обучения в местните училища. Целта е младежите да бъдат запознати с неформалната форма на обучение и да придобият нови знания и умения чрез интерактивни игри и методи.&nbsp;<span style="font-size: small;"><span style="color: #1d2129; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Чрез динамични и атрактивни дейности участници споделят предизвикателствата пред младите хора в града, като</span></span> <span style="color: #1d2129; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">съвместно с това се провежда и проучване на потребностите и интересите им. Екипът на Младежки център Пловдив се стреми активно да запозне и включи в дейностите си всички любознателни младежи. </span><br /></span></p> Обучения на екипа http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/449 <p>Една от основните мениджърски стратегии е екипът на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; да преминава през редица обучения, които да надграждат уменията за контакт и връзка с младежите. С помощта на нашите партньори - Сдружение &bdquo;ФАР" - Бургас&ldquo; и сугестопедичен център &bdquo;Вихровения&ldquo;, активно получаваме допълнителната професионална квалификация.</p> <p>Освен това екипът участва в международни младежки обмени и в обучения, организирани от Съвета на Европа. Регулярно разширява компетенциите и уменията си в сферата на социалните медии, дигиталния маркетинг и маркетинга за хотели, краудсорсинга, организирането и провеждането на благотворителни съботия, изграждане и развитие на&nbsp; алтернативни екологични пространства.</p> <p>Системните обучения на екипа спомагат за повишаване на нивото и качеството на работа с младежи, което да отговаря и покриване на стандартите на Съвета на Европа.</p> Обучения за родители и педагози http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/451 <h1 id="seo_h1_tag" class="_5gmx" style="color: #1d2129; font-size: 20px; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; display: block; font-weight: normal; line-height: 28px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-testid="event-permalink-event-name"><span style="font-size: small;"><strong>Дисциплината и съдействието при децата&nbsp;</strong></span></h1> <p style="text-align: center;"><img src="/uploads/assets/images/27459623_1696777420380614_6634629917857934918_n.jpg" alt="" width="546" height="283" /></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #4b4f56; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none; font-size: small;">Повечето родители и учители са възпитани в модела поощрение на доброто и приемливо поведение и порицаване или наказване на лошото и нежелано поведение. Затова стремежът да се възпитават децата с разбиране, емпатия и взаимно съдействие включва и усилието за преодоляване на този модел.</span><span style="color: #4b4f56; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="font-size: small;"> Как да се справим с него? Отговорът на този въпрос ще потърсим в Младежки център Пловдив заедно с гост-лектора&nbsp;Емилия Илиева- Крайнова.</span><span> <br /></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Агресията при децата като покана за среща</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/uploads/assets/images/26239696_1649310175123798_1250271473425682503_n.jpg" alt="" width="534" height="280" /></strong></p> <p>В &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; ще се проведе лекция на тема "Агресията при децата като покана за среща&rdquo; с гост-лектор Емилия Илиева- Крайнова. Лекцията е предназначена за родители, учители и възпитатели и ще представи подхода на емпатията при справяне с конфликтни ситуации между деца и ще разгледа реални примери за нейното прилагане.</p> <p style="text-align: left;"><strong><br /></strong></p> Обучения за младежи с външни лектори http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/452 <p id="seo_h1_tag" class="_5gmx" style="color: #1d2129; font-size: 20px; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; display: block; font-weight: normal; line-height: 28px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-testid="event-permalink-event-name"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>Общувай като Мини Машина: Как да печелим другите?</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/uploads/assets/images/27540834_1677017015686447_7500148687910168158_n.jpg" alt="" width="578" height="303" /></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: #4b4f56; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Замисляли ли сте се защо в повечето обяви за работа има изискване за &bdquo;добри комуникационни умения&ldquo;? И защо във всички списъци с най-важни умения за успех в бъдещето умението да общуваш е винаги в челната тройка?</span><span style="color: #4b4f56; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"> Много е просто &ndash; успехът в почти всяко начинание, в което са въвлечени и други хора, зависи от комуникацията. </span><span style="color: #4b4f56; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Затова, ако искате да разберете кои са основните принципи на доброто общуване и как да печелите приятели, да комуникирате ефективно идеите си и да вдъхновявате хората около себе си &ndash; чакаме ви на 10 март от 14:00 часа в Младежки център Пловдив.</span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #4b4f56; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">И бъдете готови за предизвикателство, защото там ще ви чака Мишо Стефанов &ndash; човекът, който превръща младите хора в България в истински Мини Машини.</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>Как да превърнем мечтите си в реалност</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/uploads/assets/images/27750321_1681422805245868_7243955285471538065_n.jpg" alt="" width="569" height="298" /></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #4b4f56; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Семинарът "Как да превърнем мечтите си в реалност?" е ориентиран към резултатите, който ще ви позволи да оставите нерешителността зад себе си, да се придвижите смело напред, по-самоуверени с ясна представа за правилния път към успеха.</span><span style="color: #4b4f56; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"> По време на обучението, което ще се проведе на 6 март 2018г. от 18:30 часа, ще ви покажем как да приложите редица инструменти за задаване на конкретни цели и по-важното - как да ги постигнете, без да губите мотивация по пътя към успеха. Ще получите лесна за проследяване рамка за определяне на вашите приоритети и стъпките на д</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #4b4f56; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">ействие, които трябва да предприемете, за да постигнете поставените от вас цели.<br /><br />Вечерният семинар със Стоян Тасев ще ви помогне да определите посоката, която да следвате, като ви покаже ключът към успеха.</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>Финансова грамотност </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img src="/uploads/assets/images/26992292_1652412138146935_7697191417071097174_n.jpg" alt="" width="541" height="284" /></p> <p><span style="font-size: small;">На 10 февруари 2018г. ще се проведе обучение на тема &bdquo; Финансова грамотност&ldquo; с гост-лектор Стойне Василев, финансов консултант и създател на smartmoney.bg. Всеки от нас има някакви мечти &ndash; да учи в чужбина, да стане богат, да пътешества. Много от тях са свързани с парите. Те обаче, както и другите блага на Земята, са ограничени и най-вече неравномерно разпределени. Това означава, че ни трябват достатъчно финансови знания и умения, за да вземем най-добрите решения и богатството ни да се увеличава, което ще позволи да постигнем целите си. Тези знания и умения, които притежаваме, са нашата финансова грамотност. По време на обучението ще разберем от Стойне Василев как да съставим месечен бюджет, как да си разпределим парите (така, че да ни стигнат), как да пазаруваме умно и как да си позволим по-скъпи неща. Ще играем и играта &bdquo;Умни пари&ldquo;, която ще ни помогне да постигнем нашите мечти.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;Агресия при децата като покана за среща</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong></strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/uploads/assets/images/27067247_1661815707206578_3614361904702036836_n.jpg" alt="" width="542" height="303" /></p> <p><span style="font-size: small;">На 25 януари в ОП "Младежки център Пловдив" се проведе лекция на тема "Агресия при децата като покана за среща" с гост - лектор Емилия Илиева - Крайнова. Лекцията е предназначена за родители, учители и възпитатели и представи подхода на емпатията при справяне с конфликтни ситуации между деца и разгледа реални примери за нейното прилагане. Емилия Крайнова е подготвила поредица от семинари, лекции и програми за работа с емоциите, зрелостта и потребностите на хората.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><strong>Как да бъдем успешни дигитални нинджи?</strong></strong></span></p> <p><img style="vertical-align: top; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="toms" src="/uploads/assets/images/23380392_1566543406733809_975614134051017171_n.jpg" alt="" width="576" height="303" /></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">На 25.11.2017 г. (събота) в Младежки център Пловдив&nbsp; се проведе&nbsp;безплатния семинар - дискусия на тема "Как да бъдем успешни дигитални нинджи с Жюстин Томс".Заедно потърсихме отговорите на въпроси като: Какво е нужно за успеха днес? Как да сме дигитални и какво ще ни донесе това? Как да развиваме собствените си идеи и да намираме съмишленици и подкрепа онлайн? Кои са основните канали за сериозна комуникация и тънкости за успеха ни онлайн? Събитието беше насочено към младежи, но и отворено за всеки желаещ да получи знания за успешна онлайн комуникация.</span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>Младежки обмен с гост-лектор Стоян Тасев</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/uploads/assets/images/21462524_1498273716894112_4572385020604390725_n.jpg" alt="" width="573" height="381" /><br /></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; беше домакин на среща за обмяна на опит между &bdquo;Лео клуб&ldquo; &ndash; Пловдив, &bdquo;Съвет за младежка политика&ldquo; град Пазарджик и PTPI &ndash; Пловдив. По време на тридневния обмен участниците имаха възможността да обменят различни идеи по отношение на младежкото включване и гражданско образование, както и да усъвършенстват и развият лидерските си умения с помощта на гост-лектора Стоян Тасев.&nbsp;</span></p> Младежки форум http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/598 <p>Младежки форум "Истина или предизвикателство" е събитие на Младежки център Пловдив, насочено към разширяване на кръгозора на младите,&nbsp; усъвършенстването им като личности и даващо нови знания и умения. В рамките на няколко поредни дни, младежи от цялата страна се включват в различни дейности, за да научат истини за стереотипите, предразсъдъците, дискриминацията, общуването, партньорствата, екипната работа, безопасното сърфиране в интернет. Те са предизвикани от най-добрите професионалисти в България да мислят извън кутията, да създават идеи и проекти и да ги презентират успешно.</p> Образователен форум http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/599 <p>Екипът на Общинско Предприятие &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; организира за всички образователни институции на територията на града и региона форуми с различна тематика. Събитията са насочени към представяне на иновативни подходи и методи за активно включване и ангажиране в обучителния процес.</p> Програма "Киберскаут" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/611 <p>&nbsp;Проблемите във виртуалното пространство и онлайн общуване се задълбочават с всяка изминала година. Именно затова екипът на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&rdquo; премина през специално обучение на Националния център за безопасен интернет. &nbsp;Основната цел на програмата &bdquo;Киберскаут&ldquo; е да запознае децата и техните учители с рисковете в интернет, като използва метода &bdquo;връстници обучават връстници&ldquo;. Ученици от 5ти клас преминават през двудневни обучения за онлайн безопасност и предават натрупаните знания на свои връстници в ролята си на киберскаути. Те се противопоставят на рисковете във виртуалното пространство, които са &nbsp;технически проблеми (вируси), онлайн тормоз, непознати в мрежата и педофилия. Успешно преминалите през обучението киберскаути получават сертификат. След това имат възможността да участват в състезание с обучените ученици от други населени места и училища, както и в подготвяне и провеждане на &nbsp;публични дейности, насочени към връстници.&nbsp;</p>