logo

За проекта

За проекта

През 2014 г. министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова връчва на Георги Титюков, тогавашния зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ при Община Пловдив, договор за изграждане на Младежки център в град Пловдив.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 – Грижа за младежи в риск, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 е на обща стойност 1 354 593.94 евро (2 649 314.82 лв.), като безвъзмездната финансова помощ е на 100%.

Младежкият център се изгражда в парк „Отдих и култура“ в близост до Гребна база, Пловдив. Сградата на центъра  е триетажна със зона за настаняване, офисна администрация, интерактивен образователен център и зона за хранене. В центъра ще има обособени помещения за провеждане на срещи, конференции, семинари и неформални образователни дейности. Ще бъдат оборудвани компютърна зала, мултимедиен кабинет и библиотека.

Работата на центъра е насочена към подкрепа и подобряване на благосъстоянието на младите хора на възраст между 15-29 години чрез провеждане на неформални образователни дейности. Услугите предоставяни в  Младежки център в град Пловдив ще са достъпни за всички млади хора, включително и представители на семейства с нисък доход, младежи в институции, от етнически малцинства, както и живеещи в малки и отдалечени населени места около град Пловдив.

Цел

Общата цел на проекта е създаване на младежки център в град Пловдив чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи. Целта е центърът да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество - съвременен стандарт на Съвета на Европа.

Визия

Младежкият център е място, където младите хора са движещата сила; място, в което се насърчава международното сътрудничество и междукултурния диалог и се отстояват ценностите на Съвета на Европа – човешки права, демокрация и върховенство на закона.

Мисия

В Младежки център Пловдив ще се работи с еднаква загриженост към всички млади хора, независимо от тяхната етническа, социална и религиозна принадлежност; с цел осъществяване на трайна промяна в техния живот ще се предоставят съвременни програми и услуги, които да подпомагат развитието на знания, умения и нагласи. 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.