logo

Проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“

 

Обучения и работа в региона

Разработване на дългосрочна програма за подобряване на благосъстоянието на целевите групи в региона от екипа на центъра и експерта в различни области. Същата ще бъде изготвена в рамките на два месеца, За период от 36 месеца ще бъдат обхванати 6 населени места, като във всяко от тях ще се извършват дългосрочни обучителни дейности. Целта на дейността е да изгради млади лидери с активна гражданска позиция, които да работят за идентифициране и разрешаване на проблемите в съответното населено място. Общественият интерес ще бъде провокиран чрез различни методи свързани с изкуството /документален, социално ангажиран театър и/или театър на потиснатите/.

 

Младежки инициативи

В рамките на 36 месеца ще се проведат 40 младежки инициативи. Те ще бъдат организирани от самите младежи, а подкрепени и финансово обезпечени от  бюджета на проекта. Всяка една от инициативите предвижда минимум 100 младежи обхванати в реализирането на същата.

 

Младежки форум „Истина или предизвикателство“

Младежки форум „Истина или предизвикателство“ събира професионалисти от различни сфери, които представят съвременни и различни от традиционната образователна система подходи. В рамките на 3 дни, младежи от цялата страна активно участват в предизвикателства по зададени теми. Форумът се провежда два пъти в годината, като на участниците се осигурява настаняване и изхранване в центъра.

 

Образователен форум „Нови перспективи“

Две години подред Младежки център Пловдив е домакин на образователен форум, който събира директори, педагогически съветници и преподаватели. На него се представят иновативни методи за преподаване и се обсъждат теми свързани с образованието. Младежкия и образователния форум целят подобряване на диалога и доверието между ученици и учители. В рамките на два дни през обученията преминават 30 участника, които се разделят на две групи по 15 човека.

 

Благотворителни базари

Чрез благотворителните базари, които се провеждат за Коледа и Великден, се цели участието на деца и младежи в подкрепа на различни каузи. Общо за целия период се предвиждат 6 базара.

 

Обучителен семинар на организациите, работещи с уязвими групи

В рамките на 2 дни ще се обсъждат актуални теми за социално приобщаване и овластяване на представители на уязвимите групи. Обученията ще се водят от екипа на центъра и обучители от Съвета на Европа. Участие ще вземат организации, които работят с представители на уязвимите групи. В рамките на целият проект се предвиждат 2 семинара.

 

Работни посещения в страна донор

Предвиждат се 2 работни посещения, в началото и края на проекта, при партньора от Норвегия. Целта на срещата с тях е разработването на Програма за дигитално – медийна грамотност и планирането на съвместните дейности по проекта. Заложени са организирането и провеждането на 2 конференции по темата и  2 международни обмена на младежи от Норвегия в България. Участие ще вземат до двама представители от Националния център по безопасен интернет, по един представител от центровете в Добрич, Враца, Стара Загора и от екипа за управление по проекта.

 

Международни младежки обмени в България от страна донор

Двата младежки обмена ще се осъществят през втората и третата година на проекта. В рамките на 5 дни участие ще вземат 10 младежа от Норвегия и 10 младежа от България. Те ще обменят опит по между си на зададени от тях теми и ще бъдат запознати с дейността на Националната мрежа на младежките центрове.

 

Обмяна на опит и добри практики с младежки центрове и организации на международно ниво

Предвиждат се по 3 посещения на година, общо 9 за целия проект. Брой участници от страна на България – 10 младежи, екипът от младежки работници, ромски медиатори и част от екипа за управление. Целта на посещението е да се проведат съвместни обучения от страна на екипите на двете организации на актуални за младежите теми. Също така се предвижда по време на обмена младите хора да бъдат овластени и включени в дейностите. Участници в обмена ще бъдат младите лидери, с които се провеждат дългосрочни обучителни модули в града и региона.

 

Изграждане на умения на младите хора в новото време

Предвиждат се минимум 6 обучения на година по теми, които целят да развият уменията на младите хора. Същите ще бъдат проведени от външни експерти в съответната област, след предварително проучване на интересите на целевата група.

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.