logo

Работа на терен

Работата на терен е част от основните дейности на ОП „Младежки център Пловдив“. Тя включва създаване на контакт, предоставяне наинформация и покана за присъединяване към разнообразни младежки програми и услуги.

Дейностите на терен са в две основни направления. Първото е обвързано с картографиране на определени общности и проучване на потребности чрез различни методи – анкети, интервюта и фокус групи. Второто направление е превенцията на отпадането от училище, дискриминативно поведение, агресия и противообществени прояви, ранни бракове и др. Превантивните дейности се осъществяват посредством обучения за връстници, индивидуални консултации, обучителни сесии на терен, информационни и образователни кампании.

Основните принципи, от които се ръководи екипа в работата си са:   доброволно участие, доверие, достъпност, приемственост, професионална  конфиденциалност, гъвкавост, отчетност.

 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.