logo

Кръгли маси

Проведени са 8 кръгли маси с представители на различни институции, младежки организации, училища, университети и други заинтересовани страни. По време на кръглите маси бяха засегнати следните теми: проблеми и предизвикателства пред младите хора, младежко участие, цел на професията на младежкия работник, младежко предприемачество и визия за младежта. В резултат от кръглите маси бе подобрена комуникацията между местната власт и младежките организации, както и бе изградена обща стратегия по посока подобряване благосъстоянието на малдите хора в град Пловдив.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.