logo

Кръгла маса на тема "Младежкият работник в България"

На 19 май от 15:30 часа в сградата на Младежки център Пловдив се проведе петата поред кръгла маса по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив“ на тема: „Младежкият работник в България“.

Кръглата маса се проведе под формата на среща-дискусия. В нея участваха представители на младежки организации и НПО-та, които работят директно с млади хора. Кръглата маса беше модерирана от Вера Кирилова (НАРД) и Васил Василев (Младежки център Пловдив). Георги Мерджанов (МСМРБ) направи кратък преглед на развитието на младежката работа в Европа и запозна участниците с направеното до момента за признаването на професията „Младежки работник“. 

По време кръглата маса  се проведе дискусия относно социалното положение на младите хора в България и същността на младежката работа. Под формата на неформална дискусия участниците имаха възможността да обсъдят професията „Младежки работник“, и да отговорят на въпроси като: цели и очаквани резултати от работа с млади хора, качество на младежката работа в България, както и признаване и популяризиране на професията „Младежки работник“ в България.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.