logo

Pаботна среща за обмяна на опит

В периода 27.06 – 01.07.2016 екипът на Младежки център Пловдив взе участие в работна среща за обмяна на опит между младежките центрове по компонент 1 „Младежи в риск“, Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Участниците в срещата споделиха добри практики в сферата на младежките дейности , обсъдиха бъдещото си сътрудничество и планираха съвместни дейности и инициативи за младите хора.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.