logo

Национална мрежа на младежките центрове

Младежки център Пловдив инициира създаването на Национална мрежа на младежките центрове по Програма BG 06 “Деца и младежки в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“. Първата учредителна среща бе организирана от екипа на младежкия център и проведена в периода 27.07.2016 г. – 30.07.2016 г. в град Пловдив. На събитието присъстваха г-н Георги Титюков – зам.-кмет СМДСП при Община Пловдив, г-жа Иванка Сотирова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при Община Стара Загора и д-р Е...милия Баева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при Община Добрич, както и представители на Министерството на образованието и науката – г-жа Мария Василева-Вълова – началник на отдел "Външни европейски програми" и г-жа Мария Теодорова – старши сътрудник.
В срещата участваха и ръководните екипи на младежките центрове на градовете Пловдив, Добрич, Враца и Стара Загора, младежки работници и ромски медиатори. Приоритет на срещата бе създаване на национална мрежа между младежките центрове като механизъм за ефективно сътрудничество, обмен на знания, умения, опит и добри практики с цел повишаване качеството на младежката работа в България.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.