logo

Национална среща на организации, които работят с и за младежи от ромски произход

В периода от 09.08.2016 г. до 10.08.2016 г. в Младежки център Пловдив се провежда Национална среща на организации, които работят с и за младежи от ромски произход. Целта на тази среща е представяне на младежките центрове в гр. Пловдив, гр. Стара Загора, гр. Добрич и гр. Враца по Програма BG 06 “Деца и младежки в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, както и дискутиране на основни проблеми и проблемни зони пред ромските младежи, обсъждане на успешни практики и партньорства и бъдещо сътрудничество между младежките центрове и организациите. Срещата беше официално открита и подкрепена от г-н Георги Титюков – зам.- кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ при Община Пловдив и г-жа Росица Иванова – Секретар на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.