logo

Проведе се работна среща на екипите от Националната мрежа на младежките центрове

На 4-ти декември се проведе работна среща на Националната мрежа на младежките центрове в България. По време на нея бяха представени новите членове от образователните екипи. Споделени бяха реализираните до момента дейности и планираните такива, като се акцентира върху предизвикателствата при работа в онлайн среда и различните начини за тяхното преодоляване. Срещата даде възможност и за обсъждане на бъдещи действия на мрежата.


Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.