logo

"Знак за качество - критерии и постигането им" - обучение за управленските екипи на новоизграждащите се центрове

Програмният оператор, със съдействието на младежките центрове в България със Знак за Качество на Съвета на Европа (Международен младежки център Стара Загора и Младежки център Пловдив), организираха обучение на тема „Знак за качество – критерии и постигането им“. То бе с практическа насоченост и целеше да запознае новите центрове чрез споделяне на опит.

Обучението се проведе онлайн в два последователни дни – на 27 и 28 април 2021 г. В него се включиха екипите за управление на проектите за изграждането на четирите нови центъра в страната. Младежките работници подготвиха програма, която да съчетава презентирането на критериите, споделяне на добри практики, енерджайзъри, дискусии, както и време за въпроси и отговори. Освен опитът, който беше споделен и приятните дискусии, които се получиха, участниците поставиха и основа за провеждането на други такива срещи свързани с основни въпроси, отнасящи се до работата на Младежките центрове.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.