logo

Проведе се отворена дискусия за актуализиране на Стратегията за младежката политика на град Пловдив

На 10 април се проведе втората среща за актуализиране на Стратегията за младежката политика на град Пловдив за периода 2010-2020 г. Приоритет на срещата бе да се даде пространство на всички младежи, представители на ученически и студентски съвети, неправителствени организации и институции, и заинтересовани лица да представят своите идеи и предложения за развитие на младежките политики в град Пловдив, да споделят както своите нужди, потребности и предизвикателства, така и тези на своите връстници, съученици, приятели и съграждани. Участие взеха 25 представители на младежки организации (ученически и студентски съвети, неправителствени организации), институции и заинтересовани лица, които взеха активно участие в цялостния процес по генериране и дискутиране на предложенията.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.