logo

Неформалнo образование

Общинско предприятие "Младежки център Пловдив" предлага специализирани програми и услуги за млади хора на възраст 15 - 29 години. В центъра работи екип от младежки работници и ромски медиатори, преминали специализирано обучение от експерти на Съвета на Европа за осъществяване на дейности в областта на младежката работа. В резултат е разработен широк набор от обучителни модули, базирани на неформалната методология.

По своята същност неформалното образование представлява целенасочено учене, което се осъществява в разнообразна среда. То е доброволно и в основата му са обучаващите се и техните индивидуални потребности. Благодарение на неформалното образование се развиват редица ключови компетенции и умения, подпомагащи личностното и професионално развитие на участниците в образователния процес.

Основните неформални образователни модули, в които младите хора имат възможност  да се включат, са в областта на гражданското образование и човешки права, неконфликтно общуване и справяне с агресията, кариерно ориентиране, здравословен начин на живот.

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.