logo

Кръгли маси

Проведени са 8 кръгли маси с представители на различни институции, младежки организации, училища, университети и други заинтересовани страни. По време на кръглите маси бяха засегнати следните теми: проблеми и предизвикателства пред младите хора, младежко участие, цел на професията на младежкия работник, младежко предприемачество и визия за младежта.

В резултат от кръглите маси бе подобрена комуникацията между местната власт, младежките организации и местните училища и университети. По този начин се изгради добра комуникация между участниците, планираха се и се осъществиха съвместни инициативи и обучения.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.