Конкурс за обществени посредник/медиатор

ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА                                                          
Подпомага социалната интеграция на неактивните и обезкуражени лица чрез мотивиране и насърчаване участието им в дейностите на ОП „Младежки център Пловдив“, чрез улесняване и подкрепяне на младия човек в израстването му и успешната му интеграция в обществото.

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ                                                         
- Изграждане на отношения с млади хора с цел осмисляне, планиране и предприемане на действия;
- Информира, консултира и подпомага млади хора по различни проблеми на интегриране в местната общност;
- Осъществява посредничество за активно включване на младия човек в дейностите на ОП „Младежки център Пловдив“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                                      
- Анкетиране и проучване на младежи по определена тема;
- Посещение на социални комплекси и услуги;
- Посещение на училища и проучване на интересите и потребностите на младежите там;
- Изследване на възможностите за тяхното включване;
- Поддържане на непрекъснат контакт с младежките работници и съдейства за реализация на инициираните дейности в ОП "Младежки център Пловдив"
- Участие във всички дейности, инициирани и организирани от и за младия човек, според своята компетентност;
- Установяване на отношения с други организации и лица според своята компетентност;
- Координиране на работата си с другите служители в ОП „Младежки център Пловдив“.

ИЗИСКВАНИЯ                                                                          
- Минимална образователна степен - средно образование;
- Допълнителна квалификация и умения - умения за работа с документи, компютърна грамотност;
- Способност да работи в екип и самостоятелно;
- Организираност и отговорност;
- Лоялност и дисциплинираност;
- Познаване на психологическите особености на младежката възраст;
- Толерантност, инициативност, съобразителност, търпение, разбиране, отзивчивост и съпричастност към желанията и изискванията на участниците и потребителите на младежките дейности, прояви и инициативи.

 

Позицията е на непълно работно време и е подходяща за студенти. Заплащане - в размер на 740 лв. (бруто)

Кандидатствай тук: https://www.jobs.bg/job/6663136

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.