Обявление за кандидатстване за назначаване на „Образователен ромски медиатор“

Община Пловдив в изпълнение на проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., ще осъществи процедура по подбор на Образователен ромски медиатор.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН РОМСКИ МЕДИАТОР:

Основни функции:
1. Да работи върху планирането, организирането и реализирането на дейности и инициативи, целящи подобряване качеството на живот на младите хора от общността, в това число и от уязвими групи.
2. Да планира и провежда неформални дейности насочени към деца и младежи от уязвими групи, както и активното включване на техните родители.
3. Да извършва мобилна работа с представители на целевата група в кварталите, населени предимно с етническо население, а при необходимост и в малките населени места извън територията на град Пловдив. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършена образователна степен – средно образование;
2. Владеене на ромски, турски или английски език се счита за предимство;
3. Опит в провеждането на подобен тип дейности се счита за предимство.

Длъжността „Образователен ромски медиатор“ се заема, чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда с Кмета на Община Пловдив, с работно време – 8 часа дневно при сумирано изчисляване на работно време и при спазване на изискванията за междудневна и междуседмична почивка, съгласно Кодекса на Труда.
Основното месечно възнаграждение по трудовия договор е в размер на 1164.00 лв

Повече информация за дейността на образователния ромски медиатор и реда за провеждане на подбора може да намерите в прикачения файл.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.