Обявление за подбор на стажанти

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив” във връзка с изпълнение на допълнителен календар от дейности, ще осъществи процедура по подбор на стажанти.

Място на стажа: ОП „Младежки център Пловдив“.

Брой обявени места: Стажанти – 4 броя.

Основни функции:

 1. Да съдейства при планирането, организирането и реализирането на дейности и инициативи, целящи подобряване качеството на живот на младите хора от общността, в това число и от уязвими групи.
 2. Да участва в подготовката и изпълнението на неформални дейности насочени към деца и младежи от уязвими групи, както и активното включване на техните родители.
 3. Да работи по посока популяризирането и публичното отразяване на основните дейности и услуги за младите хора, заложени в Календара за дейности на ОП „Младежки център Пловдив“.
 4. Да се включва в планирането на необходимите човешки, финансови, материално-технически и информационни ресурси за провеждането на образователните дейности.
 5. Да изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно Календара за дейности на ОП „Младежки център Пловдив“.
 6. Да участва при провеждане на екипни срещи.
 7. Да спазва професионалната етика на екипа.
 8. Да познава и спазва етичните норми за работа.
 9. Да отчита своята работа пред ръководителя на екип.

Минимални изисквания към стажанта:

 1. Да е в процес на придобиване на образователна степен;
 2. Да е с изявен интерес към младежките, културни и спортни дейности;
 3. Предишно участие в доброволчески инициативи, програми и проекти и/или дейности на общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ ще се счита за предимство.

Специфични изисквания:

 1. Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 2. Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 3. Да предлага решения на възникнали проблеми;
 4. Да е отговорен, внимателен, търпелив и да проявява толерантно отношение;
 5. Не проявява дискриминация по етнически, полов, расов, религиозен и/или друг признак;
 6. Да има интерес към работата с деца, младежи, родители и преподаватели, както и такива от рискови и уязвими групи.

Със стажантите ще се сключи договор със срок до 31.12.2024 год. Възнаграждението по договорa е в размер 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/ месечно в съответствие с извършените дейности.

Повече информация за дейността на стажанта и реда за провеждане на подбора може да намерите в прикачения файл.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.