Образователен форум „Извън формата: Наръчникът като мост между формалното и неформалното“

Ето, че дойде време и за седмото издание на образователен форум „Извън формата“, насочен към директори, преподаватели, педагогически съветници, социални работници, представители на образователни институции и организации, работещи със и за младежи. Основната тема на сесиите този път ще е „Наръчникът като мост между формалното и неформалното“.
Основна цел на събитието е осъществяването на ефективна връзка между формалното и неформалното образование, между дейността на образователните институции, младежки центрове и неправителствените организации. Координираната работа между тях е ключът към успешното осмисляне на думата „образование“, а приемствеността – необходимост за постигането на устойчив процес и резултати.
Един от основните резултати от младежката работа/неформалното образование е създаването на образователни материали с неформални дейности и активности. Те могат да бъдат използвани от други младежки работници или медиатори, от учители, педагогически съветници, социални работници при работата им с деца и младежи. Върху това поставяме акцента и на настоящото издание на форума. На 12 юни от 10:00 ч. образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“ ще представи своите последно създадени наръчници с конкретни дейности, насочени към деца и младежи. Гост-лектори на събитието ще бъдат Милена Кадиева и Мишо Гръблев от Фондация „ДА“.
Кой може да се включи?
Събитието е предназначено за представители на училища и детски градини (директори, преподаватели, педагогически съветници), уредници на читалища и професионалисти, работещи с деца и младежи, в образователната и културната сфера.
Участието във форума е безплатно, като е необходима само предварителна регистрация тук: https://rb.gy/pulbqj
Образователен форум „Извън формата“ се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Back

Project № BG06-103 "Establishing a Youth Centre in the City of Plovdiv" under the programme "Children and Youth at Risk", component 1 "Care for Youth at Risk" with the financial support of Iceland, Liechtenstein and Norway by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014.

Project № BGLD-1.003-0002 "Youth Centre Plovdiv - a powerful factor for local development" under the programme “Local development, poverty reduction and enhanced inclusion of vulnerable groups” funded by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.