Знак за качество на Съвета на Европа

През 2008  Европейският управителен съвет за младежки политики създава проект, в който двата Европейски младежки центъра на Съвета на Европа (в гр. Страсбург и гр. Будапеща) са определени като стандарт за работа в областта на младежката работа.

Проектът съдържа два основни компонента:

  • Знак за качество на Съвета на Европа, който да се присъжда на младежките центрове, които отговарят на определени критерии;
  • Европейска платформа на младежките центрове - ежегодна среща на младежки центрове за създаване на партньорства и обмен на добри практики, както и за насърчаване на центровете за кандидатстване за “Знак за качество”.

Чрез тези два компонента се установяват стандарти в сферата на неформалното образование и международните младежки политики и дейности.

Придобиването на “Знак за качество” е международно признание, което допринася за припознаването на центровете на местно и европейско ниво и ги подпомага в реализирането на  целите им. 

 

През 2017 година екипът на ОП “Младежки център Пловдив” стартира процедура за кандидатстване за “Знак за Качество”. През месец септември същата година експертна комисия от Съвета на Европа посещава центъра, за да направи обща оценка на дейността и програмите на база на критериите за получаване на приза. По време на визитата са дискутирани визията, мисията, целите за стратегическо развитие на центъра и осъществяваните обучителни програми. В резултат комисията изготвя оценка, в която е поставен акцент върху изключителната инфраструктура, специално изградена с цел да предостави пространство на младите хора. Силната подкрепата от страна на местната власт е определена като значително предимство за центъра. Отличителна черта в дейността са специализираните програми за подкрепа на млади хора от уязвими групи. 

След посещението, експертната комисия изготвя доклад към Европейският управителен комитет за младежта, който взима решение да присъди на ОП “Младежки център Пловдив” “Знак за качество” за първоначален период от три години (2018-2020). Младежки център Пловдив е дванадесетият център в Европа със Знак за качество и това прави България първата страна на континента, в която два центъра са отличени с приза. 

https://www.coe.int/en/web/youth/quality-label-for-youth-centres

 

Публикации на Съвета на Европа, представящи ОП „Младежки център Пловдив“ като част от Международната мрежа на центровете със Знак за качество:

THE COUNCIL OF EUROPE QUALITY LABEL FOR YOUTH CENTRES: Good practices in youth centres

THE COUNCIL OF EUROPE QUALITY LABEL FOR YOUTH CENTRES: Role, value and impact of youth centres

 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.