Проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“

 

Име на проекта: „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“
Номер на проекта: BGLD-1.003-0002
Бенефициент: Община Пловдив
Партньори:
- Norsensus Mediaforum, Норвегия;
- Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, София, България
Бюджет: 1 050 077 евро (2 053 740.60 лева)
Начало на изпълнението: 01.07.2020 г.
Продължителност: 46 месеца

Екип за управление:
Димитрия Тодорова - ръководител проект
Мария Ангелова - образователен съветник
Силвия Рукавина - счетоводител
Атанас Велчев - обществени поръчки и правна помощ
 
Екип за изпълнение:
Калина Дамянова - младежки работник
Весела Стоянова - младежки работник
Цветелина Аврамска - младежки работник
Катя Кривчева - медиатор
Николай Николов - медиатор
 
Описание на проекта: Основната цел на проекта е разширяване териториалния обхват на дейността на Младежки център - Пловдив, въвеждане на продължаващи, нови и иновативни дейности с цел задоволяване на потребностите както на младите хора до 29, но и на лица извън групата на младите хора - деца, родители и други, включително представители на уязвими групи. Дейностите по проекта ще обхванат цялата област Пловдив, като ще са базирани на анализ на нуждите на младите хора, с цел разработване и предлагане на атрактивни, иновативни и качествени услуги, неформални обучения и стимулиране на гражданското участие и овластяване на младите.

Конкретните цели, които проектът ще изпълнява, са насочени към: увеличаване на броя на младежките дейности; стимулиране разработването и изпълнението на младежки инициативи; работа на терен и мобилна работа в населени места в област Пловдив; осигуряване на достъп до дейностите на Младежкия център на младежи в неравностойно положение и уязвими групи; разработване на пакет от иновативни и актуални дейности, съобразени с нуждите на младите хора; увеличаване на броя на участниците в различни инициативи, обучения и др.; подкрепа за активно участие на потребители от различни възрастови групи; подобряване на качеството на услугите, предлагани до момента от Младежки център Пловдив и др.; предоставяне на възможности за обмяна на опит с организации от страните-донори и европейски партньори и участия в съвместни кампании, инициативи и обучения на Националната мрежа на младежките центрове.

Очакваните резултати от реализацията на проектните дейности са: подобряване на достъпа на млади хора до услугите на ОП „Младежки център Пловдив“; повишаване на социално-икономическото развитие на по-слабо развити общини; предоставяне на иновативни и надграждащи услуги с цел привличане и социално приобщаване на младежите, включително от уязвимите групи и др.; активиране участието на младите хора и лицата, извън тази група, в дейностите на Центъра; подобряване на сътрудничеството и взаимоотношенията със страните-донори; надграждане дейността на МЦ- Пловдив; повишаване капацитета на служителите на МЦ- младежки работници, медиатори и др.

Малко повече за неформалното образование: 

Общинско предприятие "Младежки център Пловдив" предлага специализирани програми и услуги за млади хора на възраст 15 - 29 години. В Центъра работи екип от младежки работници и ромски медиатори, преминали специализирано обучение от експерти на Съвета на Европа за осъществяване на дейности в областта на младежката работа. В резултат е разработен широк набор от обучителни модули, базирани на неформалната методология.

По своята същност неформалното образование представлява целенасочено учене, което се осъществява в разнообразна среда. То е доброволно и в основата му са обучаващите се и техните индивидуални потребности. Благодарение на неформалното образование се развиват редица ключови компетенции и умения, подпомагащи личностното и професионално развитие на участниците в образователния процес.

Основните неформални образователни модули, в които младите хора имат възможност  да се включат, са в областта на гражданското образование и човешки права, неконфликтно общуване и справяне с агресията, кариерно ориентиране, здравословен начин на живот.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.