Младежки обмен в Листоуъл, Ирландия

В периода от 20 до 24 юни екипът на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ и одобрените кандидати за втория обмен посетиха Младежкия център Kerry Diocesan Youth Service (KDYS) в Листоуъл, Ирландия. Основните цели на визитата бяха установяване на партньорство между двата центъра и обмяна на добри практики и идеи.
 Участвахме в срещи с представители на местната власт, отговорни за разработването и изпълнението на младежките политики в града. Осъществихме и обмен с местни младежки обединения, доброволчески и други организации, работещи с теми като неформално образование, социално подпомагане и иновации, мениджмънт и други. 📈
Обменът повиши знанията, уменията, мотивацията и компетенциите на младежите и образователния ни екип. Участниците се върнаха много мотивирани, заредени с нови идеи, които желаят да предадат на своите приятели и връстници. 
Заедно обсъдихме и съвместни инициативи, целящи засилване на иновативни решения за социално въздействие към устойчиво и приобщаващо развитие.
Отправяме специални благодарности към домакина ни Gareth Harteveld - директор, както и на целия му невероятен екип.
 Младежкият обмен в Листоуъл, Ирландия се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.