Младежки форум „Истина или предизвикателство: През призмата на неформалното образование“

В периода 14-16 октомври в Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ се проведе Младежки форум: „Истина или предизвикателство: През призмата на неформалното образование“. Участници в осмото издание на събитието бяха младежи от населените места Пловдив, Димитровград, Гоце Делчев, Крумово, Враца, Стара Загора, Труд, София, Тетевен, Крумовград, Чешнегирово. Те се изправиха лице в лице с неформалното образование, като се включиха активно в темите: Креативност, Доброволчество, Права на човека, Младежко участие.
 
С преминаването си през модулите те развиха и усъвършенстваха своите знания и умения, свързани с творческо мислене, работа в екип и активно участие в обществения живот. Младежите съпоставиха формалното и неформалното образование, откривайки ключовите характеристики на всяко. Така стигнаха до извода, че двете форми взаимно се допълват и работят най-добре заедно. Участниците във форума насочиха вниманието си върху креативността, като се включиха активно в няколко упражнения за влизане в роля. Чрез тях развиха своето творчество и импровизация.
 
Наред с това те се потопиха в теми, важни за тяхното формиране като активни граждани. Бяха проведени няколко активности, свързани с доброволчеството и това как то помага в развитието на всеки един от нас. Последва модулът за права на човека и обсъждане защо тяхното зачитане е в основата на всяко демократично общество. Накрая участниците работиха върху темата за младежко участие, като дискутираха средата, в която живеят, и как може да се подобри.
 
Младежкият форум се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.