Начало на образователната програма за ученически съвети в Пловдив

На 12-ти януари поставихме начало на образователната програма за Ученически съвети и в гр. Пловдив. Първото училище бе Гимназия по информатика и компютърни науки "Академик Благовест Сендов". Младежи от 8. до 10. клас стартираха процеса по развитие на своята ученическа структура на самоуправление, като преминаха през поредица от дейности, насочени към дефиниране същността на съвета, установяване на основни направления, в които работи, функции и значение в училищния живот.
 
Една от темите на дискусия бе ролята на всеки един от участниците като генератор на идеи съобразно неговите интереси, личностни характеристики, занимания, мечти. Заедно очертахме ясна картина на силните и слабите страни, възможностите и предизвикателствата, които ще бъдат обект и по време на следващите занятия.
Проведохме и упражнения за опознаване на участниците, разчупване на стереотипите и стимулиране на креативността, работа в екип и методи за сплотяване.
Предстоят още две срещи в учебното заведение, които ще се насочат към установяването на конкретни роли и отговорности в съвета, процеса по планиране на едно събитие и практическото му реализиране в рамките на обучението.
 
Програмата продължава да се състои в училища както в региона, така и в град Пловдив. Основните ѝ цели са: да се изясни същността и ролята на ученическото самоуправление, да се подпомогне развитието и функционирането на Ученическия съвет в отделното училище, да се генерират идеи за бъдещи дейности и да се сподели опит и добри практики.
 
Образователната програма се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.