Образователната програма за Ученически съвети стартира в още две училища

Както вече ви споделихме, образователна програма за Ученически съвети стартира в още две училища - СУ "П. Кр. Яворов" - Пловдив и СУ "Иван Вазов", Сопот.
 
Първите ни срещи с учениците бяха с цел опознаване и проучване на работата на техния съвет. Освен това те представиха своите очаквания за програмата и потребностите, които имат. Младежите бяха провокирани да откроят кои са силните и слабите страни на Ученическия съвет, както и да помислят за неговите предизвикателства и възможности. А по-малките ученици изрисуваха своите идеи за техния мечтан Съвет.
 
В следващите срещи учениците изградиха образите на председателя, заместник-председателя, педагогическия съветник и отговорника на класа, като проследиха техните интереси, дейности и занимания през свободното им време, задачи и отговорности. Представиха се и конкретни форми и инструменти за проучване на нуждите и потребностите на учениците. Споделиха се и идеи за бъдещи дейности и събития. Това ще бъде основа за финалните срещи следващата седмица.
 
Образователната програма се провежда по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.