Втора среща от образователната програма за Ученически съвети с деца и младежи в град Хисаря

На 11-ти януари проведохме втората среща от образователната програма за Ученически съвети с деца и младежи от СУ „Христо Смирненски“ в град Хисаря.
Темата беше насочена към изясняване и проследяване процеса на организиране на събитие. Младежите изградиха образите на председателя, заместник-председателя, педагогическия съветник и отговорника на класа, като проследиха техните интереси, дейности и занимания през свободното им време, задачи и отговорности в съвета. Основен момент в дейността се открои процесът по проучване на нуждите и потребностите на учениците, като се генерираха конкретни форми и инструменти.
 
Програмата ще продължи да се реализира в училища както в региона, така и в град Пловдив. Основните ѝ цели са да се изясни същността и ролята на ученическото самоуправление, да се подпомогне развитието и функционирането на Ученическия съвет/парламент в отделното училище, да се генерират идеи за бъдещи дейности и да се сподели опит и добри практики.
 
Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.