Партньори

Международна мрежа на младежките центрове със Знак за качество

Европейският ръководен комитет по младежта разработи проект за популяризиране на европейските младежки центрове на Съвета на Европа като инструменти за определяне на стандарти и примери за добри практики за младежката политика. Този проект има за цел споделяне на знания и работа в мрежа между младежките центрове в цяла Европа. Състои се от три основни елемента:  Знак за качество на Съвета на Европа за младежки центрове, който да се присъжда на младежки центрове, които отговарят на набор от критерии за качество. Годишна среща на Европейска платформа за младежки центрове, за да се осигури работа в мрежа между центровете, признати със знак за качество, и тези, които се стремят към придобиването му. Годишния курс на обучение за обучителния състав за младежки центрове. ОП "Младежки център Пловдив" е член на международната мрежа на младежките центрове от 2018г. 
https://www.coe.int/en/web/youth/quality-label-for-youth-centres

 

Национална мрежа на младежките центрове

 

Националната мрежа на младежките центрове е създадена през месец октомври 2016 г. чрез подписване на споразумение за сътрудничество между управителите на младежки центъра - Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора. Основната цел на мрежата е да се застъпи за признаването на младежката работа в България, както и да работи за изграждането на единен стандарт за качество, чрез осъществяване на предварително планирани и координирани дейности. Така бяха реализирани редица съвместни дейности, сред които национален обучителен семинар, обвързан с темата за човешките права, както и първото по рода си международно младежко изложение на тема "Сътвори своето бъдеще".

 

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Неправителствена организация с нестопанска цел, която реализира проучвания и анализи, които имат за цел да подпомогнат формулирането и изпълнението на обществени политики. Фокусира се върху въвеждане на инструменти за формулиране на политика, например като подходът „форсайт”; върху активна работа за постигането на консенсус чрез привличане на основните актьори - представителите на правителството, индустрията и гражданското общество, както и чрез формирането на коалиции и публично-частни партньорства. Стреми се към изграждане на капацитет на различни професионални групи, чрез организиране и провеждане на обучения, както и посредством трансфер на ноу-хау и добри практики, повишаване капацитета на фирмите да внедряват и ползват иновации, чрез извършване на технологични брокерски и консултантски услуги. Екипът на организацията се състои от млади професионалисти с опит и знания в сферата на информационните технологии, компютрите, инженерните науки, икономиката и бизнес администрацията.
http://www.arcfund.net/ 

 

Национален център за безопасен интернет


Националният център за безопасен интернет работи за повишаване на дигиталната грамотност на децата и младите хора. Екипът насърчава позитивната, безопасна и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии от 2005 г. Центърът консултира по телефон и по онлайн канали и оказва съдействие при инциденти в мрежата. Работи за пълното интегриране на дигитално-медийната грамотност в образователната система. 
www.safenet.bg

 

NorSensus Mediaforum

Медийна организация с нестопанска цел, която работи в областта на медиите и комуникацията. Основният им фокус е върху младите хора и част от населението с допълнителна нужда от насоки и развитие на умения в тази област. Norsensus Mediaforum се състои от млади хора между 18 и 33 години с опит във всичко - от дигитални медии, работа по правата на човека до разработка на софтуер. Дават приоритет на работата с групи като млади хора, имигранти, жени, хора с ниски доходи и жизнен стандарт, населението, живеещо в провинцията или далеч извън най-големите градове. Социалното участие и перспективата за правата на човека във всичко, което правят, и подкрепят мерки и практики, които гарантират комуникацията като основно човешко право.
https://norsensus.no/

 

 Сдружение за демократично образование „ФАР“

 

Сдружение ФАР е неправителствена организация, която предлага неформално образование за младежи и възрастни.
Името на сдружението е символ на неговата дейност.
Целта на сдружението е:

  • Да обедини усилията на младежи и възрастни за приобщаването на България към европейските и световни демократични ценности;
  • Да окуражи хората от различни поколения да влияят активно на обществено-политическите процеси;
  • Да допринесе за изграждането на демократичното общество в България и да подкрепи изразяването на активна гражданска позиция;
  • Да работи за интегрирането на България в ЕС и да провокира обществения дебат за масовата емиграция на българи от всички поколения на Запад.
    www.farburgas.eu/

 

Европа Директно Пловдив

 


Oбласт Пловдив е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Посещения на  училищата, провеждане на презентации, организиране на дискусии за ЕС и осигуряване на официални публикации. Предоставяните услуги са безплатни за участващите граждани. 
https://eudirect-plovdiv.centerbg.org/ 

 

Открити пространства

Дейностите на “Открити пространства” са фокусирани върху пресечната между изкуството и социалната промяна. Сдружението цели  изследване и изучаване културата на изолирани от обществото и малцинствени групи, партньорство за създаването на възможности за разгръщането на техния потенциал и пълноценното им включване в обществото, изграждане на мостове и създаване на условия за диалог и сътрудничество между различни обществени групи, овластяване младите хора чрез културно-образователни дейности. От 2015 г. екипът, съвместно с доброволци, антрополози и артисти провежда различни инициативи в квартал "Столипиново" в Пловдив, насочени към стимулиране креативния потенциал на младите хора, подпомагане на местни занаятчии и изследване на историите на хората от общността.
https://discovered-spaces.org/ 

Лео Клуб Пловдив

Лео клуб Пловдив е неправителствена благотворителна организация, която се занимава с работа с деца и младежи в риск и съдейства за социалното им развитие. Осъществява проекти, засягащи екологията, и организира редица кампании и инициативи в областта на изкуството. Всички членове са от 16 до 18 години и активно си партнират с Младежки център Пловдив.
https://lions.bg

Лидер Академи 

 

Мисията на Leader Academy е да събира млади хора, които искат и търсят повече по отношение на академичното, личностното и кариерното им развитие, като ги среща с екип от трейнъри с различна експертиза. Целта на екипа е да окаже подкрепа чрез опита и знанията си и да подготви младите хора да са отличници в училището, което има най-голямо значение – училището на живота.
https://leader.education/

PTPI Smiles 

People to People International, Plovdiv Student Chapter, или накратко: PTPI Smiles, е доброволческа организация, която се грижи за международните мирни отношения на гражданите чрез разбирателство. Ние участваме  и организираме редица събития, включваме се в множество каузи и камапнии, с цел да утвърдим хуманните ценности на обществото, чрез културни и образователни дейност. Организацията има клонове в цяла България, като в Пловдив функционира от 2009г. насам.
https://www.facebook.com/PTPISmiles/

 

Паралелен свят

Родителска организация, учредена 2010 г. като Сдружение с обществено полезна дейност. Предметът на дейност е обединяването на усилията на членовете за защита на хората с различна степен на увреждане. Сдружението цели оказване на подкрепа на хората с различна степен на увреждане при интеграцията им в обществения живот, съдействие за улесняване достъпа до образование, обучение и трудова реализация на хората с увреждания, работа за ефективно упражняване на правата на децата и възрастните с увреждания. „Паралелен свят“ работи по посока утвърждаване ценностите на гражданското общество и насърчава толерантността към различията, съпричастността и позитивното отношение към хората в неравностойно положение. Сдружението създава възможности за организиране и осмисляне на свободното време на децата и младежите. Повече за дейността на организацията тук:  https://www.paralelensviat.com/  

 

Фондация ДА

Вече 10 години Фондация ДА и нейният екип защитават пострадалите от различни форми на насилие и нееднакво третиране, независимо от техния етнос и произход. Защото насилието, обидите, нееднаквото третиране (дискриминацията), нямат етнос и произход. Извършват безплатни юридически и психологически консултации за жени жертви на домашно насилие. За повече информация:  https://genderalternatives.org/bg/323-2015-10-05-13-51-47

 

Българска федерация по гребане


Гребането е един от най-успешните спортове в страната с много отличия. Българската федерация по гребане организира и реализира състезания на национално и международно ниво. Целта на федерацията е да популяризира, развие и постигне високо спортно майсторство на гребането в България. Също така контролира подготовката на националните отбори по гребане, обезпечава участието им в международни  състезания, създава условия за повишаването на квалификацията им и защитава правата и интересите на своите членове.
http://rowingbulgaria.com

Българска федерация по кану-каяк


Българската федерация по кану-каяк активно подпомага състезателите в международни състезания, европейски и световни първенства и олимпийски игри. Чрез упорит труд на високо квалифицирани български специалисти в сферата се цели провеждане на кампании за популяризиране на кану-каяка, инициативи за привличане на млади хора и разработване на международни програми и проекти , които ще доведат до подобряване нивото на спорта в България.
https://www.canoe-bg.com/bg/

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.