Образователни материали

През 2020 година стартира изготвяне на Програма по дигитално-медийна грамотност.
В процесът екипът на центъра си партнира с центровете от НММЦ, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и “Norsensus MediaForum”. Бе направено проучване сред младежите за актуални за тях теми и потребности. На база на проучването бе изготвен списък с 12 теми, като целта бе идентифициране и търсене на решения на общностни проблеми в големия град и малките населени места от самите младежи.
Всяка от темите бе разработена по метода на неформалното образование от представител на работната група, като се спазваше последователност и логика с цел развиване на различни умения, като работа в екип, критично мислене, вземане на решения. Като 13-та тема бе изведен методът на форум-театъра, който бе последната призма, през която да се разгледа един общностен проблем. Темите бяха систематизирани в един общ наръчник по програмата. Наръчникът се разпространява сред преподаватели, педагогически съветници, социални и младежки работници.

НАРЪЧНИКА „МЛАДИТЕ (ВЪЗ)ДЕЙСТВАТ“ ПО ДИГИТАЛНО-МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК И В ПРИКАЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ФАЙЛОВЕ

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.