Работа на терен

Работата на терен е част от основните дейности на ОП „Младежки център Пловдив“. Тя включва създаване на контакт, предоставяне на информация и покана за присъединяване към разнообразни младежки програми и услуги.

Дейностите на терен са в две основни направления. Първото е обвързано с картографиране на определени общности и проучване на потребности чрез различни методи – анкети, интервюта и фокус групи. Второто направление е превенцията на отпадането от училище, дискриминативно поведение, агресия и противообществени прояви, ранни бракове и др. Превантивните дейности се осъществяват посредством обучения за връстници, индивидуални консултации, обучителни сесии на терен, информационни и образователни кампании.

Основните принципи, от които се ръководи екипа в работата си, са: доброволно участие, доверие, достъпност, приемственост, професионална  конфиденциалност, гъвкавост, отчетност.

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.