Обучения на екипа

Една от основните мениджърски стратегии е екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ да преминава през редица обучения, които да надграждат уменията за контакт и връзка с младежите. С помощта на нашите партньори - Сдружение „ФАР" - Бургас“ и сугестопедичен център „Вихровения“, активно получаваме допълнителната професионална квалификация.

Освен това екипът участва в международни младежки обмени и в обучения, организирани от Съвета на Европа. Регулярно разширява компетенциите и уменията си в сферата на социалните медии, дигиталния маркетинг и маркетинга за хотели, краудсорсинга, организирането и провеждането на благотворителни съботия, изграждане и развитие на  алтернативни екологични пространства.

Системните обучения на екипа спомагат за повишаване на нивото и качеството на работа с младежи, което да отговаря и покриване на стандартите на Съвета на Европа.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.